ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ

СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО конракта - є однією з найважливіших состовляющей зовнішньоекономічної операції, це залежить від того, що саме контракт регламентує умови зовнішньоекономічної операції, її права і обов'язки сторін, а також їх відповідальність в разі невиконання договірних умов. зовнішньоекономічних договорів - (контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. .

Внешнеэкономический контракт

  Зовнішньоторговельний договір (контракт) складається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України з урахуванням міжнародних договорів України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом. Відповідно до статей 627 і 628 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

ЗМІСТ ДОГОВОРА СКЛАДАЄ:

 • Умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними.
 • Умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Положення про укладення, істотних умов і форми договору визначені статтями 638 - 647 Цивільного кодексу України.

Основними пунктами зовнішньоекономічного договору є:

 • преамбула;
 • предмет контракту;
 • базисні умови і строки поставки;
 • умови платежів (розрахунків);
 • умови здачі (приймання) товарів;
 • упаковка та маркування;
 • форс-мажорні обставини;
 • санкції і рекламації;
 • арбітраж;
 • термін дії контракту.
 • юридичні адреси, поштові, платіжні та відвантажувальні реквізити контрагентів,
  підпису та печатки учасників контракту.

    Окремі види зобов'язань регулюються розділом III книги п'ятої Цивільного кодексу України, Законами України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності", "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", "Про фінансовий лізинг " та інші.

Завантажити зразок зовнішньоекономічного контракту  

КОНТРАКТ № ____


_____ ___________ г.


______________ іменована надалі «Продавець», в особі ______________, який діє на підставі ____________, з одного боку, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________», іменоване надалі «Покупець», в особі Директора ___________, що діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали цей Контракт про таке:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 1.1. Продавець продає, а Покупець купує на умовах CPT г. Киев, Україна (ІНКОТЕРМС-2010) __ ___________________ (надалі іменований "Товар") відповідно до кількості, асортиментом і цінами, вказаними в Додатками №1, який є невід'ємною частиною цього Контракту.
 • 1.2. Товар призначений для власного споживання.

 • 2. СУМА КОНТРАКТУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

  • 2.1. Загальна сума Контракту становить ________ (______________, 00).
  • 2.2. Всі витрати по митному очищенню Товарів в Україні (сплата мит, податків та інших зборів, а також витрат на виконання митних формальностей, що підлягають оплаті при імпорті Товару) несе Покупець.
  • 2.3. Покупець оплачує договірну продажну ціну Продавцю в установленому далі порядку:
  • 2.3.1. Передоплата - 100% суми Контракту, не пізніше 10 календарних днів з дати підписання Угоди двома сторонами.
  • 2.4. Всі банківські витрати, пов'язані із здійсненням платежів несе Покупець.

  3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

  • 3.1. Поставка товарів в обсязі, зазначеному в Додатку №1 до цього контракту, повинна бути здійснена не пізніше 10 (десять) тижнів з моменту перерахування покупцем авансового платежу згідно п. 2.3.1. цього контракту. Допускаються поставка частинами і допоставка.
  • 3.2. Товари поставляються на умовах CРТ г. Киев, Україна (ІНКОТЕРМС-2010).
  • 3.3. Продавець гарантує, що поставляються Товари вільні від будь-яких прав і / або домагань третіх осіб.
  • 3.4. Продавець зобов'язується поставити разом з Товаром повний комплект технічної документації російською мовою, необхідної для експлуатації та технічного обслуговування Товару.
  • 3.5. Комплект нижченаведених документів поставляється разом з товаром:
  • 3.5.1. - Рахунок-фактура (інвойс) із зазначенням країни походження товару, ваги нетто і брутто - 3 прим.;
  • 3.5.2. - Пакувальний лист (вказується зміст вантажу, вага нетто і брутто, кількість упакованих місць і їх розміри) - 3 прим.;
  • 3.5.3. - Транспортні накладні (CMR) - 3 прим.;
  • 3.4. Продавець зобов'язується поставити разом з Товаром повний комплект технічної документації російською мовою, необхідної для експлуатації та технічного обслуговування Товару.
  • 3.5. Комплект нижченаведених документів поставляється разом з товаром:
  • 3.5.1. - Рахунок-фактура (інвойс) із зазначенням країни походження товару, ваги нетто і брутто - 3 прим.;
  • 3.5.2. - Пакувальний лист (вказується зміст вантажу, вага нетто і брутто, кількість упакованих місць і їх розміри) - 3 прим.;
  • 3.5.3. - Транспортні накладні (CMR) - 3 прим.;
  • 3.6. Ризик за збереження обладнання переходить від Продавця до Покупця відповідно до умов поставки CPT г. Киев, Україна (ІНКОТЕРМС-2010).

  4. УМОВИ ПРИЙОМУ ТОВАРУ

  • 4.1. Представник Покупця отримує Товари за адресою: ______________________________.
  • 4.2. Товар вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем:
  • 4.2.1. за кількістю - відповідно до кількості місць і масі, зазначеним у транспортному документі пункту відправлення, і згідно з даними, зазначеними в специфікації і товаросупровідних документах;
  • 4.2.2. за якістю - за зовнішніми ознаками, а також відповідно до законодавства України.
  • 4.3. Покупець зобов'язується здійснити оформлення митних процедур і вивантаження Товарів протягом 48 годин після надходження товарів на місце вивантаження згідно п. 4.1. цього Контракту. Витрати по простою автомобіля понад зазначеного часу несе Покупець.

  5. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

  • 5.1. Товари повинні мати упаковку, що відповідає міжнародним стандартам при транспортуванні усіма видами автотранспорту.
  • 5.2. Товари повинні бути марковані способом, придатним для ідентифікації вантажу англійською або російською мовами.
  •  

  6. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ

  • 6.1. Якість і комплектність Товару повинні відповідати чинним стандартам країни Покупця і технічним характеристикам, зазначеним у додатках №1 до цього Контракту.
  • 6.2. Гарантійний період складає 24 (двадцять чотири) місяці з дати поставки Товару Покупцю.

  • 7. Відповідальність сторін

   • 7.1. Збитки, завдані однією із Сторін через порушення умов цього Контракту іншою Стороною, підлягають відшкодуванню, з огляду на що:
   • 7.1.1. в разі якщо Покупець не виконає вимоги п. 2.3.2, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1% від вартості поставленого Товару за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної суми контракту;
   • 7.1.2. в разі затримки поставки Товару, за умови, що Покупець виконав вимоги п. 2.3, Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1% від вартості не поставленого Товару за кожен день прострочення, але не більше 10% від загальної суми контракту;
   • 7.2. При здійсненні своєї комерційної діяльності Покупець і Продавець зобов'язується не вживати будь-які дії корупційного характеру (хабара, незаконне вплив на державні та муніципальні органи, посадові особи установ, підприємств, організацій і т.д.). Порушення зобов'язань за цим параграфом Контракту однієї із Сторін є істотним порушенням договору і дає право стороні дотримується зобов'язання по даному пункту не відшкодовувати збитки передбачені п. 7.1 цього Контракту, стороні порушила зобов'язання цього пункту.

   8. ФОРС-МАЖОР

   • 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається, в разі дії форс-мажорних обставин (стихійних лих, військових дій будь-якого характеру) та інших, незалежних від Сторін обставин, пропорційно часу дії таких обставин, якщо такі обставини підтверджені довідкою торгово-промислової палати Сторони пред'являє вимога і інших уповноважених на це органів.
   • 8.2. При настанні або припинення форс-мажорних обставин для однієї із Сторін, остання зобов'язана негайно інформувати про це іншу Сторону в письмовому вигляді. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них в майбутньому.

   9. Інші умови

   • 9.1. З моменту укладення цього Контракту вся попередня листування і переговори Сторін щодо його предмета втрачають силу.
   • 9.2. У разі розбіжності окремих положень цього Контракту з чинним законодавством України протягом терміну його дії він збереже свою силу в цілому, а сторони будуть прагнути знайти рішення, найбільш повно за змістом і економічно відповідне цим положенням.
   • 9.3. У разі розбіжності окремих положень цього Контракту російської та англійської версії основний вважати російську.
   • 9.4. Всі розбіжності, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим контрактом, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, що виник спір підлягає судовому розгляду і вирішення в установленому арбітражному суді Сторони пред'являє вимоги. Рішення арбітражу буде остаточним і обов'язковим для виконання Сторонами і не може бути оскаржене.
   • 9.5. Всі додатки, доповнення та зміни до цього Контракту є його невід'ємними частинами і дійсні лише в тому випадку, якщо вони письмово оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.
   • 9.6. Контракт, всі додатки і додатки до нього, підписані обома сторонами і передані факсом або за допомогою електронної пошти мають юридичну силу з подальшим наданням оригіналів.
   • 9.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання за цим Договором третій особі без попередньої згоди на те іншої Сторони.
   • 9.8. У разі якщо протягом строку дії цього Контракту платіжні або поштові реквізити, зафіксовані в цьому Контракті, зміняться, Сторони оформляють зміни шляхом підписання Додаткової угоди.
   • 9.9. Кожна сторона несе відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Контракті реквізитів. У випадку неповідомлення або неналежного повідомлення іншої сторони про зміну реквізитів не повідомить сторона несе відповідальність і ризики настання негативних наслідків такого неповідомлення.

   10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

   • 10.1. Справжній Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, а так само скріплення печатками і діє до виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.
   • 10.2. У разі дострокового розірвання цього Контракту Сторона - ініціатор повинна не менше ніж за 30 робочих днів до розірвання цього Контракту письмово сповістити про це іншу Сторону, а також не менше ніж за 15 робочих днів до розірвання цього Контракту здійснити відшкодування збитків від іншої Сторони згідно з п . 7.1 цього Контракту.
   • 10.3. Справжній Договір укладається в 2-х оригінальних примірниках російською та англійською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони, причому кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

   11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА CTOPOH

   • ПРОДАВЕЦЬ
   • Банк продавця
   • Довірена особа ___________________
   • друк


   • ПОКУПЕЦЬ
   • БАНК покупця
   • Директор ______________________
   • друк

Інші документи які використовуються в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору.

    Часто суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, отримують товари на безоплатній основі, це можуть бути зразки для проведення автор досліджень, подарунки, товари вартість яких менше 100 євро, і тоді. в даних випадках виникають питання, як можна провести митне оформлення товарів не маючи зовнішньоекономічного договору на поставку таких товарів ?. Замість договору контракту в в міжнародній практиці можуть використовуватися друга документи, в яких зафіксовані зміст угоди або інші встановлені законодавством підстави для переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, далі докладніше. Згідно зі статтею 27 Закону України "Про інформацію" документ - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно -, відео -, фотоплівці або на іншому носії. Якщо автором створюються ідентичні за документарній інформації та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу (стаття 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг").
&Emsp;   Відповідно до пункту 1 статті 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, але зміст правочину не повинен суперечити Цивільному кодексу України, а також іншим актам цивільного законодавства. Вимоги до письмової форми правочину встановлено положеннями статті 207 Цивільного кодексу України, якими, зокрема, передбачено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо:

 • його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони;
 • воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку;
 • він підписаний його стороною (сторонами).
&Emsp;   З цього випливає, що до митного оформлення інших документів, в яких зафіксовані зміст угоди або інші встановлені законодавством підстави для переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України , такі документи (один або кілька) можуть бути прийняті митними органами замість зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за умови наявності в них відомостей, достатніх для заповнення ВМД.

Компанія «Консалтинг ЗЕД сервіс» надає послуги
по складанню зовнішньоекономічних контрактів, а також:

Консалтинг ВЭД сервис
 • Складання договорів на переробку, ремонт, договорів на переробку давальницької сировини.
 • Складання договорів комісії, лізингу, договорів про спільну інвестиційну діяльність.
 • Складання додаткових угод до наявних зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
 • Підготовку та заповнення різної товаросопроводительной і комерційної документації: рахунок-фактури, пакувальні листи, сертифікати походження, товаротранспортні та залізничні накладні, CMR, Carnet Tir і т.д.
 • Надамо максимальне сприяння в отриманні дозвільних документів необхідних для проходження митного оформлення.
 • Якісно надамо консультації щодо різних питань пов'язаних з веденням зовнішньоекономічної діяльності.

Будемо вдячні, якщо скористаєтеся кнопками: